Klachten

Bij blink Almere doen wij ons uiterste best om zowel de ouders/verzorgers als de kinderen goed naar hun zin te maken en te hebben.

Een heldere en duidelijke klachtenregistratie helpt u als ouder/verzorger en ons als blink Almere. Ook vereist de Wet Kinderopvang een zorgvuldige omgang met klachten. Daar voldoen wij dus graag aan.


Wat is een klacht?

Dagelijks zorgen wij voor de kinderen op onze buitenschoolse opvang. Meestal tot grote tevredenheid van de kinderen en de ouders/verzorgers. Maar het kan wel eens gebeuren dat u als klant niet hellemaal tevreden bent. Zolang de medewerkers van blink Almere dit in goed overleg met deze ouder/verzorger kunnen oplossen, is er geen sprake van een klacht. Het wordt een klacht als het probleem niet tot tevredenheid van zowel de medewerker van blink Almere als de ouder/verzorger is besproken of opgelost. Hoe we kunnen dat probleem oplossen?


Registratie van de klacht bij blink buitenschoolse

 • De klant bespreekt de klacht met de betrokken medewerker van blink Almere.
 • Meestal zal  de medewerker van blink Almere de klacht samen met de klant in overleg kunnen oplossen.
 • Als dit niet tot tevredenheid van de klant gebeurt, kan deze besluiten de klacht met de manager te bespreken. De medewerker van blink Almere zal deze mogelijkheid bij de klant aangeven.
 • De manager probeert met de klant tot een oplossing van de klacht te komen die beide partijen tevreden kan stellen.
 • Mocht de klant de klacht toch niet naar tevredenheid afgehandeld vinden, kan deze besluiten om naar de Geschillencommissie Kinderopvang te gaan waarbij blink buitenschoolse opvang is aangesloten. Dit moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de klant de klacht bij blink Almere heeft ingediend
 • Als de Geschillencommissie Kinderopvang de klacht in behandeling neem en een  uitspraak doet, betekent dit dat blink buitenschoolse opvang zich conformeert aan deze uitspraak en deze uitvoert.
 • In bijlage-1-geschilartikel-kinderopang-en-peuterspeelzalen-2016 vindt u het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang

Registratie van de klacht bij blink buitenschoolse opvang

 • Op het moment dat de klacht bij de medewerker van blink Almere komt, vult deze op een klachtenformulier de klacht in.
 • De behandelaar van de klacht gaat in gesprek met u. Doel van het gesprek is de klacht naar tevredenheid op te lossen en de klacht en de aard van de klacht zorgvuldig te onderzoeken. Dit gesprek vindt binnen 2 werkdagen plaats. Tijdens het gesprek wordt gekeken of de klacht kan worden afgehandeld. Mocht de klacht niet opgelost kunnen worden,wordt er gekeken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om een dergelijke klacht in de toekomst te voorkomen.
 • De behandelaar van de klacht bevestigt schriftelijk wat er besproken is tijdens het gesprek. In de brief staat ook welke (preventieve) maatregelen er (eventueel) genomen worden of al zijn genomen. Mocht er tijdens het gesprek nog geen concrete oplossing voor de klacht zijn, dan geeft de behandelaar het volgende weer:
  • Korte weergave van het gesprek;
  • Dat de behandelaar zich inzet om te bepalen welke acties genomen kunnen worden om de klacht op te lossen;
  • De termijn waarop de behandelaar een terugkoppeling aan u geeft.
 • De behandelaar geeft na het verstrijken van de termijn (of zo vroeg mogelijk) aan welke (preventieve) maatregelen er genomen zijn/worden om de klacht op te lossen, en de termijn waarop dit gebeurt. Indien dit mondeling gebeurt dan wordt dit schriftelijk bevestigd. Indien de behandelaar de klacht als niet gegrond beoordeelt geeft hij zowel in de mondelinge als schriftelijke terugkoppeling de redenen aan waarom de klacht niet gegrond is.Een kopie van de brief wordt verzonden naar de directie ten behoeve van registratie.
 • De klachten coördinator (locatie manager) maakt jaarlijks een inventarisatie van de klachten, aan de hand waarvan eventuele organisatie brede verbeteracties kunnen worden ingezet. Afhandelingen worden door de klachten coördinator (locatie manager) gecontroleerd.
 • Alle klachten moeten centraal bewaard worden. Hiermee is er een overzicht rond de klachten en de afhandeling. Met deze registratie kan er ook ieder jaar een verslag worden gemaakt, zoals wordt gevraagd in de Wet Kinderopvang en door de GGD wordt gecontroleerd.
 • Wij behandelen uw klacht met zorg. Binnen 2 weken (na start datum) ontvangt u een eerste reactie, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de gegrondheid van de klacht. De afhandeling van een klacht betreft maximaal 6 weken. Binnen dit termijn worden alle te genomen maatregelen gerealiseerd.
 • De locatie manager koppelt de klacht en de afhandeling terug op een teamvergadering waar met elkaar (nieuwe) afspraken gemaakt worden of aandachtspunten aan bod komen.
 • Externe klachtenprocedure
 • Privacy policy vindbaar

  Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten ( contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier etc) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de organisatie ; Privacyreglement


De Geschillencommissie Kinderopvang

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509LP Den Haag

Telefoon: (070) 3105310

Certificaat de Geschillencommissie Kinderopvang 2017

Certificaat Blink BSO