Informatie ivm opvang tijdens de Coronavirus periode

Zoals zondag 15 maart 2020 is aangekondigd, zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 tot en met maandag 6 april 2020 , scholen en kinderopvang, waaronder gastouderopvang, worden gesloten. Er zal alleen opvang worden geboden aan kinderen van ouders die in vitale beroepen werken.

Blink-BSO is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Informatie volgt elkaar snel op en wij proberen zoveel mogelijke informatie te delen die wij dan ook van ons Branscheorganisatie aangeleverd krijgen.

Up date ; 31 maart 2020

De Belastingdienst kan, als gevolg van de Coronamaatregelen, momenteel geen bijeenkomsten organiseren voor (mogelijk) gedupeerde ouders in de zogenoemde CAF-11 kwestie. Daarom organiseert de Belastingdienst twee webinars voor dit type ouders.

De Belastingdienst heeft hiervoor al brieven naar ouders gestuurd, maar vraagt kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus om deze webinars ook bij hun eigen ouders onder de aandacht te brengen.

De webinars staan gepland op de volgende data:

  • maandag 30 maart 2020 om 20:00 uur.
  • donderdag 2 april 2020 om 16:00 uur.

Lees hier verder voor meer informatie over de webinars.

Het eerste deel van de FAQ zijn vragen van ouders en de antwoorden. Het tweede deel zijn vragen en de antwoorden van kinderopvangorganisaties.

FAQ OUDERS

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

6. Krijg ik een nieuwe factuur ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau of gastouder geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties

7. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats omstreeks 26 maart a.s.

8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna ?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

9. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen ?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

10. Hoe ziet de compensatieregeling voor ouders eruit in het geval van gastouderbureaus?
Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor gastouderbureaus, wordt meegenomen dat het systeem van de gastouderopvang anders in elkaar zit dan dat van dagopvang en BSO.


FAQ: Compensatie eigen bijdrage ouders kinderopvang tgv Corona tbv kinderopvangorganisaties

11. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Vóór eind maart zal er meer duidelijkheid zijn. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouders nodig, namelijk hoeveel toeslag zij per maand ontvangen. Ouders zullen deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie moeten verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

De kinderopvangorganisatie verzamelt alle noodzakelijke informatie en declareert deze bij een intermediaire organisatie. Dit wordt nog nader uitgewerkt.
De kinderopvangorganisatie keert het bedrag uit aan de  ouders.

De compensatie zal worden overgemaakt aan 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisatie kan dan rechtstreeks aan de ouder het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid met verlengd worden.

12. Wie betaalt de eigen bijdrage die boven het KOT tarief ligt?
De kinderopvangorganisatie wordt geacht de eigen bijdrage boven het KOT-tarief zelf terug te betalen aan ouders. Hiervoor is geen compensatie. Dit betekent omzetverlies voor de kinderopvang. Als dit omzetverlies aanzienlijk is (dit verschilt per organisatie) kan de kinderopvangorganisatie gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De kinderopvang zal net als alle andere sectoren helaas in deze crisis te maken krijgen met omzetdaling.
De verwachting is dat er minder ouders gaan opzeggen.

13. Ik wil als kinderopvangorganisaties een ouder aanbieden om geld voor te schieten of uitstel van betaling?
Het voorschieten van het bedrag aan ouders is mogelijk en hangt af van de eigen liquiditeitspositie. Uitstel van betaling aan ouders is ook een keuze van de organisatie en is lokaal maatwerk.

14. Geldt deze regeling ook voor expats?
We zijn in gesprek met SZW over de vraag of expats voor compensatie in aanmerking komen. Dit is nu nog niet duidelijk.

15. Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van de peuterspeelzalen?
Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang hebben  geen recht  op kinderopvangtoeslag en maken gebruik van een subsidieregeling van de gemeente.

Of en hoe deze groepen ook in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.

De branchepartijen gaan actief in gesprek met de VNG om te komen tot een landelijke afspraak opdat niet iedere kinderopvangorganisatie dit dient af te stemmen met de lokale overheden. De ouders en kinderopvangorganisaties zullen hier zo snel mogelijk over worden geïnformeerd.

16. Hoe gaat het met de gesubsidieerde kindplaatsen (gemeente)?
De branchepartijen zijn actief met VNG hierover in gesprek. (zie antwoord op vraag 15)

17. Voor hoelang geldt de compensatie?
Deze compensatie geldt minimaal van 16 maart t/m 6 april.

De compensatie aan ouders kent de mogelijkheid tot verlenging, mocht de huidige situatie tgv Corona langer aanhouden. Dat betekent dat wanneer de huidige situatie onverhoopt met enkele weken wordt verlengd, op dezelfde wijze compensatie kan worden geboden.

Er is een lijst met vitale beroepen, deze staat op site van de Rijksoverheid geplaatst. Pedagogisch medewerkers vallen vanaf nu ook onder deze categorie.

We hebben de meest recente informatie – inclusief nieuwe info over ‘overmacht’ – die de afgelopen dagen op onze site is verschenen overzichtelijk gebundeld in één document, dat telkens ge-update zal worden als er ontwikkelingen zijn en/of meer bekend is.

Checklist en FAQ Coronavirus en Kinderopvang v3_0

Kinderopvang ook vitale sector
Ook medewerkers in de kinderopvangsector zijn nu aangemerkt als vitale sector. Dit betekent dat vanaf dit moment ook voor opvangmedewerkers geldt: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts.

Ouders in vitale functies ondersteunen
Inzet vanuit de branche kinderopvang is dat ondernemers en medewerkers er alles aan blijven doen om ouders in vitale beroepen te ondersteunen met opvang voor hun kinderen. Hierbij vindt nader overleg plaats over de praktische invulling.

Wat kan ik ouders adviseren bij wie het inkomen terug loopt?
Voor ouders/ zelfstandigen is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd, de Belastingdienst kan dit binnen een maand regelen.

Welke termen gebruiken we in communicatie?
Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen gebruiken we voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang”. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Dat is weer een wat bredere groep dan de “vitale sectoren”, probeer daarom de term ’cruciale beroepen’ te hanteren.

Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie. Kunnen die ook gebruik maken van de noodopvang?
Hierbij geldt ook dat het hier om maatwerk gaat en lokaal goed zicht op deze groep kinderen van 0-12 jaar moeten houden. Het gaat om kinderen uit kwetsbare gezinnen (waar veilig thuis bij is betrokken, de meldcode kindermishandeling) of waar zorg is over de ouders. We kunnen gelet op de aantallen en zolang er plek is deze kinderen noodopvang bieden. Degene die de ouder/kind goed kent kan ook contact opnemen en dit zelf actief aanbieden. Let wel, als deze kinderen verschijnselen vertonen van verkoudheid of ziekte moeten ze helaas wel, conform de richtlijnen van RIVM, thuisblijven.

Mijn Pedagogisch Medewerkers & Gastouders tonen een enorme inzet en zij verdienen een groot compliment. Kan de Staatssecretaris iets voor hen doen?
De Staatssecretaris heeft een (digitale) brief verstuurd aan alle medewerkers en gastouders in de kinderopvang waarin zij hen bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid.

De huidige maatregelen van het noodplan zijn voor een periode van drie weken (tot 6 april). Wat kunnen wij hierna verwachten?
Er zal een robuuster plan uitgewerkt worden als de noodopvang langer dan drie weken gaat duren. SZW is hierover al aan het nadenken.

De 25 veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de lokale noodopvang. Hoe gaat dit in zijn werk?
Gemeenten en veiligheidsregio’s – met erkenning van de eindverantwoordelijkheid van gemeenten –  moeten aansluiten bij de samenwerkings-initiatieven op lokaal niveau tussen kinderopvang en onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt op de vertrouwde  locaties met  vertrouwde gezichten. De VNG, en lokaal de gemeente is de partij die de lokale noodopvang coördineert. Advies blijft: omarm wat er gebeurt en sluit aan bij wat er lokaal gebeurt.

Clusteren van locaties kan, uitgaand van welzijn van de kinderen. Met GGD wordt bekeken of dat ook locatie-overstijgend kan. Het advies van de VNG aan gemeenten vind je hier: https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang

Gemeenten regelen de toeleiding van ouders die nog geen gebruik maken van opvang en de coördinatie van de 24 uursopvang. Er worden daartoe gemeentelijk loketten gerealiseerd waar ouders zich kunnen melden als zij nog geen opvang afnemen. Hier volgt binnenkort meer informatie over. Er is een formulier ontwikkeld en dat wordt via gemeente en de websites van kinderopvangorganisaties downloadbaar.

Wat zijn de richtlijnen waar de noodopvang aan moet voldoen met het oog op toezicht van de GGD?
Ministerie van SZW laat weten dat de noodopvang moet voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving sinds 13 maart de zgn.’Coulance regeling’.  Aandachtspunt; opvang liefst zoveel mogelijk op vertrouwde locaties en met vertrouwde gezichten.

Waarvoor kan ik de pedagogisch medewerker inzetten ten tijde van noodopvang?
Je kunt pedagogisch medewerkers inzetten voor werk dat bijdraagt aan de continuïteit van de noodopvang. Dat betekent dus geen zaken als onderhoudswerkzaamheden (bv schilderwerkzaamheden). Als een organisatie 24-uurs opvang gaat aanbieden zal de organisatie aan de medewerkers vragen of zij dit op vrijwillige basis willen doen, wel betaald maar niet verplicht. De houder vraagt medewerkers om mee te werken op basis van vrijwilligheid.

Pedagogisch medewerkers kunnen naar huis als er geen werk voor ze is, dat is ook in lijn met de noodmaatregel die algemeen geldt dat er thuis moet worden gewerkt waar mogelijk. Wel is het beroep op de pedagogisch medewerkers om alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de continuïteit van de kinderopvang t.b.v. het bieden van noodopvang aan de cruciale beroepen. Pedagogisch medewerkers kunnen ook opgeroepen worden als collega’s ziek worden of als er meer kinderen komen.

Regels ziekmelding RIVM
Credo is werk thuis als het kan. Kinderopvang is een cruciaal beroep maar ziekmelding criteria pedagogisch medewerkers conform richtlijnen zoals bekend. Dus thuisblijven bij milde klachten. Als we tekort aan pedagogisch medewerkers krijgen kan dat nog wijzigen. Alle werkzaamheden die nodig zijn ten behoeve van de continuïteit van de kinderopvang voor het bieden van noodopvang aan de cruciale beroepen.

Valt de peuterspeelzaal ook onder de infrastructuur voor opvang voor beroepen?
Peuterspeelzalen zouden in principe ook een bijdrage kunnen leveren aan de noodopvang. Echter gezien de beperkte openingstijden biedt deze opvang nu weinig mogelijkheden. Uit de inventarisatie onder leden is gebleken dat er ook weinig gebruik van wordt gemaakt. Kinderen van ouders in cruciale beroepen en die normaal gebruik maken van een peuterspeelzaal kunnen uiteraard wel gebruik maken van de noodopvang op een andere locatie. Het is ook mogelijk dat medewerkers op een andere locatie kan worden ingezet. Ook in dit geval graag lokaal maatwerk bieden.

Hoe gaat het woensdag, nadat we de twee inventarisatiedagen achter de rug hebben? Krijg ik nog steeds mijn ‘eigen’ kinderen op de opvang of wordt dat centraal georganiseerd? Gaan de scholen dicht of niet?
De VNG is met een advies aan gemeenten gekomen. Dat advies luidt: sluit zoveel mogelijk aan bij wat er lokaal gebeurt in de samenwerking tussen kinderopvang en scholen. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk locaties openblijven, alleen wanneer er geen kinderen zijn of het in het belang is van het welbevinden van de kinderen worden locaties gesloten en/of samengevoegd. Neem contact op met je branchevereniging als de gemeente op een heel andere wijze werkt.

Moet kinderopvang het thuisonderwijs overnemen als de scholen echt dicht gaan?
Als opvang en onderwijs samen afspreken dat het voor kinderen fijner is om op de BSO te verblijven zullen kinderen op de BSO inderdaad thuisonderwijs moeten volgen. PM’ers kunnen waar mogelijk begeleiden. Onderwijs is graag bereid om waar mogelijk de onderwijsassistenten in te zetten op de BSO, om hierbij te ondersteunen.

Als er 3 weken (of langer) geen opvang heeft plaatsgevonden, hebben ouders dan recht op 3 weken aan ruildagen?
Hier hebben we een Q&A vraag over. Belangrijk hierbij is de menselijke maat en dit samen met de ouders in goed onderling overleg bespreken.

Welke ouders wel of niet toegang tot noodopvang?
Het is belangrijk dat de noodopvang open voor ouders in cruciale beroepen die de Nederlandse economie nu draaiende houden. Ook kinderen van ZZP’ers waarvan een ouder een cruciaal beroep heeft en waar geen opvang thuis georganiseerd kan worden, zijn welkom. Wees duidelijk over de richtlijnen en wijs ouders op hun eigen verantwoordelijkheid, maar wees niet te strikt in het interpreteren hiervan en wees ruimhartig. Het kabinet heeft noodopvang geregeld voor cruciale beroepen en vertrouwt op het oordeelvermogen van ouders of zij daarvoor in aanmerking komen of niet. Als ouders dat vinden dat dat geval is, zijn de kinderen welkom.

De BK en BMK hebben een voorbeeld aanvraagformuliergemaakt waarop ouders met ‘cruciale beroepen’ die nog niet eerder gebruik maakten van kinderopvang gemakkelijk gegevens kunnen achterlaten.

Het formulier is akkoord bevonden door VNG en de GGD-GHOR.

Neem contact met ons op (06) 31913360 of info@blink-bso.nl